CuFe2O4 as an Efficient Peroxymonosulfate (PMS) Activator for Sulfamethoxazole (SMX) Removal via Singlet Oxygen in Sewage
Li, Zhe
Zhi, Keke
Wang, Bohong
Guo, Lianghui
Pdf

How to Cite

Li Z., Zhi K., Wang B., Guo L., 2023, CuFe2O4 as an Efficient Peroxymonosulfate (PMS) Activator for Sulfamethoxazole (SMX) Removal via Singlet Oxygen in Sewage, Chemical Engineering Transactions, 103, 487-492.
Pdf

Abstract

Pdf