Dyudnev V., Korotkii V., Novgorodtsev S., Boldyryev S., Di Pretoro A., Bragina J., Trusova M., Manenti F., 2021, Energy Analysis and Process Simulation for the Energy Efficiency Improvement of Existing Chemical Plants, Chemical Engineering Transactions, 86, 715-720.