Petropavlovskaya V., Novichenkova T., Petropavlovskii K., Sulman M.G., 2023, Formation of the Structure of Ash-Gypsum of Non-Hydration Hardening, Chemical Engineering Transactions, 103, 763-768.