Computational Method Study on Drag Coefficient of Butterfly Porous Fence
Duan, Zhenya
Lan, Zhujun
Su, Jin
Wang, Kai
Zhou, Chi
Zhang, Junmei
Download PDF

How to Cite

Duan Z., Lan Z., Su J., Wang K., Zhou C., Zhang J., 2019, Computational Method Study on Drag Coefficient of Butterfly Porous Fence, Chemical Engineering Transactions, 76, 85-90.